การแสดงผล C C C
การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 ณ จังหวัดเชียงราย
ประกาศ ณ วันที่ 27/07/2565
LINE it! 95
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2565 โดยวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ“แผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและการบริหารเงินงบประมาณ” และ “การบริหารจัดการจุดผ่านแดนแม่สาย” ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “การพัฒนาดอยตุง ภาพรวมการบริหารจัดการองค์กร”ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการพัฒนาดอยตุง  และวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “ภาพรวมการบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรเชิงผสมผสาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายโอกาสการตลาดจากทรัพยากรอย่างยั่งยืน” ณ ไร่สิงห์ปาร์คเชียงราย ในการนี้ได้ร่วมจัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ด้วยการร่วมทำบุญและบริจาคข้าวสาร ณ วัดห้วยปลากั้ง และบริจาคสิ่งของจำเป็นในการเรียนการสอนพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ยากไร้ จำนวน 3 แห่ง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ณ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย