การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 หัวข้อวิชา “ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลังภาครัฐ” และหัวข้อวิชา “การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารงานขององค์กร”
ประกาศ ณ วันที่ 25/07/2565
LINE it! 57
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา “ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลังภาครัฐ” หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง และภาคบ่าย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา “การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารงานขององค์กร” ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบ Hybrid (On-site & Online) และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
รายการภาพ