การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565
ประกาศ ณ วันที่ 06/07/2565
LINE it! 86
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคลังเขต 1 - 9 และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดงานพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.
รายการภาพ