การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) พร้อมจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ประกาศ ณ วันที่ 01/07/2565
LINE it! 42
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังเขต 1 ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลังจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง คณะทำงานตรวจสอบข้อมูล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า พร้อมจัดเวทีภาคประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
รายการภาพ