การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2565
ประกาศ ณ วันที่ 28/06/2565
LINE it! 69
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหาร ทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.