การแสดงผล C C C
การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 3
ประกาศ ณ วันที่ 17/06/2565
LINE it! 176
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน คลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 3 โดยมีคลังเขต 3 คลังจังหวัดภายในเขต 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงานงานตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
รายการภาพ