การแสดงผล C C C
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการ ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
ประกาศ ณ วันที่ 14/06/2565
LINE it! 60
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) โดยมีคณะอนุกรรมการ CoST และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องอัลฟ่า ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยกรมบัญชีกลางได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ผ่านโครงการ the ARISE Plus ให้ดำเนินการศึกษาการดำเนินงานโครงการ CoST ของประเทศไทย โดยได้จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากต่างประเทศและประเทศไทยได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงการ CoST และ รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ CoST เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็น ไปปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานโครงการ CoST ให้ดียิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565
รายการภาพ