การแสดงผล C C C
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 9 หัวข้อวิชา “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศ ณ วันที่ 23/05/2565
LINE it! 85
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” โดยช่วงบ่าย นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “การบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศ” และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ บรรยายในหัวข้อวิชา “นโยบายการบริหารทรัพย์สิน : มุมมองการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ การสร้างมูลค่าทรัพย์สิน และการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” โดยนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบ Hybrid (On-site & Online) และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
รายการภาพ