การแสดงผล C C C
การนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศ ณ วันที่ 18/05/2565
LINE it! 48
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมประชุมรายงานผลการตรวจสอบโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัด โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัด (จังหวัดตัวอย่าง : จังหวัดฉะเชิงเทรา) ทั้งนี้ นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังเขต 2 นางศศกร ลออศรีสกุลไชย คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ฉะเชิงเทรา วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.