การแสดงผล C C C
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 09/05/2565
LINE it! 334
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ และนางอัมพวรรณ พุกดำ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
 
รายการภาพ