การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 หัวข้อวิชา “การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” และหัวข้อวิชา “เคล็ดลับเสริมการบริหารอย่างมืออาชีพ”
ประกาศ ณ วันที่ 07/05/2565
LINE it! 101
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล” โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และหัวข้อ “เคล็ดลับเสริมการบริหารอย่างมืออาชีพ” โดย ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม (Group CEO) บริษัท ซีพี รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดฝึกอบรม
ในรูปแบบ Hybrid (On-site และ Online) และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด
 
รายการภาพ