การแสดงผล C C C
คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดยะลาและปัตตานี
ประกาศ ณ วันที่ 02/05/2565
LINE it! 126
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดยะลาและสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี
และตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง และตรวจเยี่ยมบ้านพักของบุคลากร โดยนางลัดดา พุทธชาติ คลังเขต 9
นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี และบุคลากรให้การต้อนรับ
และร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
 
รายการภาพ