การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2565
ประกาศ ณ วันที่ 27/04/2565
LINE it! 55
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังภาครัฐ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) เพื่อพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่จังหวัดต่างๆ  เสนอขอไม่อนุมัติจ่าย 2 ราย โดยมติที่ประชุมเห็นชอบไม่อนุมัติจ่าย ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะนำความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อทราบต่อไป ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.
 
รายการภาพ