การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางประชุมติดตามการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจหน่วยงานในกำกับ
ประกาศ ณ วันที่ 21/01/2565
LINE it! 224
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม พร้อมมอบนโยบายตามกรอบภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวบังอร มุกดาอุดม เลขานุการกรม และบุคลากรร่วมประชุม และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
รายการภาพ