การแสดงผล C C C
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
ประกาศ ณ วันที่ 18/01/2565
LINE it! 74
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 จาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อแสดงการขอบคุณและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลืองานด้านการศึกษาอย่างมาต่อเนื่อง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
รายการภาพ