การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศ ณ วันที่ 18/01/2565
LINE it! 110
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2565 โดยวันที่ 18 มกราคม 2565 ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับศุลกากรกับการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ทั้งนี้ การศึกษาดูงานฯ จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - ​19)
รายการภาพ