การแสดงผล C C C
การประชุมชี้แจงและซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ CoST
ประกาศ ณ วันที่ 17/01/2565
LINE it! 74
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ CoST โดยมีคลังเขต คลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน การติดตามข้อมูลโครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ CoST ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
รายการภาพ