การแสดงผล C C C
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
ประกาศ ณ วันที่ 14/01/2565
LINE it! 123
นางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 เรื่อง “แนวทางการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0” ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรผู้รับผิดชอบคู่มือกระบวนงานและจัดทำเอกสารแบบประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
 
รายการภาพ