การแสดงผล C C C
ที่ปรึกษาฯ กรมบัญชีกลาง บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายการเงินการคลัง” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8
ประกาศ ณ วันที่ 29/11/2564
LINE it! 244
ร.ต.ท.หญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายการเงินการคลัง” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 โดยนางสาว
วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบแบบผสมผสานและได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด