การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2564
ประกาศ ณ วันที่ 26/11/2564
LINE it! 126
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นเลขานุการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 4 เรื่อง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นควรให้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 3 ราย ไม่อนุมัติจ่าย 1 ราย ณ ห้องประชุม 313 กรมบัญชีกลาง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
รายการภาพ