การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมสัมมนาหัวข้อ “การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ” หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8
ประกาศ ณ วันที่ 15/11/2564
LINE it! 71
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ” ร่วมกับนางเกล็ดนที มโนสันติ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายชุมพล เด็จดวง ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร สำนักงบประมาณ และนางสาวพัชรวลัย ตันประวัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บจก.ท่าอากาศยานไทย (มหาชน) โดยนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินรายการ ในหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายในหัวข้อ "ผู้บริหารกับการตรวจเงินแผ่นดิน"  ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าว ได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบแบบผสมผสาน และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด