การแสดงผล C C C
การประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ จศป. พ.ศ. ...
ประกาศ ณ วันที่ 03/11/2564
LINE it! 107
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ จศป. พ.ศ. ... โดยนางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564