การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2564
ประกาศ ณ วันที่ 02/11/2564
LINE it! 47
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคลังเขต 1 - 9 ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อร่วมพิจารณาร่างเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการตรวจประเมินผลตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.