การแสดงผล C C C
การประชุม เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 28/10/2564
LINE it! 127
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุม เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ร่วมกับสำนักงบประมาณ และกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ของกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อร่วมพิจารณากรณีกองบัญชาการกองทัพไทยขอทำความตกลงอัตราค่าเช่ารถยนต์ ณ ห้องประชุม 314 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
รายการภาพ