การแสดงผล C C C
การสัมมนา Regional Public Procurement Dialogue ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)
ประกาศ ณ วันที่ 27/10/2564
LINE it! 48
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นผู้แทนกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Public procurement ecosystem: a systemic approach and collective action ที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) จัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีผู้แทนจาก National Public Procurement Agency (LKPP), Department of budget and Management, Philippines และ World Bank เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้
รายการภาพ