การแสดงผล C C C
การประชุมคณะผู้จัดทำจุลสาร กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2564
ประกาศ ณ วันที่ 12/10/2564
LINE it! 49
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะบรรณาธิการจุลสาร กรมบัญชีกลาง เป็นประธาน
การประชุมคณะผู้จัดทำจุลสาร กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามการดำเนินการจัดทำและเผยแพร่จุลสารกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งร่วมพิจารณาเนื้อหา รูปแบบ และคอลัมน์ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสม
และน่าสนใจมากขึ้น โดยมีกองบรรณาธิการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 312 อาคาร 6 กรมบัญชีกลาง และผ่านระบบ zoom meeting วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
 
รายการภาพ