การแสดงผล C C C
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ 08/10/2564
LINE it! 90
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี กับนายพยุงศักดิ์ ครเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
รายการภาพ