การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายที่อยู่ในกำกับดูแลของกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ครั้งที่ 4/2564
ประกาศ ณ วันที่ 07/10/2564
LINE it! 54
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายที่อยู่ในกำกับดูแลของกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อพิจารณาทบทวน และจัดทำแผนปรับปรุงกฎหมายให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564เวลา 10.00 น.
รายการภาพ