การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานย่อยโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564
ประกาศ ณ วันที่ 30/09/2564
LINE it! 47
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยโครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแผน การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของรายการ “รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง” และ “CLEAR พร้อมแชร์” ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.