การแสดงผล C C C
การประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 27/09/2564
LINE it! 39
นางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เข้าร่วมการประชุมการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
รายการภาพ