การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2564
ประกาศ ณ วันที่ 21/09/2564
LINE it! 48
นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 6 เรื่อง 8 ราย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นควรให้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 5 เรื่อง 7 ราย ไม่อนุมัติจ่าย 1 ราย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
 
รายการภาพ