การแสดงผล C C C
การสอบคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ 17/09/2564
LINE it! 109
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามและกำกับดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งนักบัญชีชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นิติกรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ โดยเป็นการสอบข้อเขียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม 3 และ 4 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้การดำเนินการสอบได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความในมาตรการ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรการควบคุมโรคตามแนวทางทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564