การแสดงผล C C C
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง"
ประกาศ ณ วันที่ 11/09/2564
LINE it! 52
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. เพื่อติดตามการเตรียมงานและซักซ้อมกำหนดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2564
รายการภาพ