การแสดงผล C C C
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและทดสอบระบบสำหรับการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงแบบออนไลน์
ประกาศ ณ วันที่ 10/09/2564
LINE it! 30
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและทดสอบระบบสำหรับโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมฯ ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 10 กันยายน 2564