การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ครั้งที่ 2/2564
ประกาศ ณ วันที่ 27/08/2564
LINE it! 38
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล โดยมีผู้แทนสำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference เพื่อร่วมพิจารณากำหนดเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
รายการภาพ