การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างผลงานบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมเครื่องมือแพทย์ไทยฯ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศ ณ วันที่ 24/08/2564
LINE it! 37
นางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างผลงานบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมเครื่องมือแพทย์ไทย เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 
รายการภาพ