การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2563
ประกาศ ณ วันที่ 29/05/2563
LINE it! 56
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ให้แก่ทายาทพลเมืองดีที่เสียชีวิต จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563