การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2563
ประกาศ ณ วันที่ 28/05/2563
LINE it! 74
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 และคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563