การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 4/2563
ประกาศ ณ วันที่ 21/05/2563
LINE it! 131
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 4/2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาการจัดแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลกรมบัญชีกลาง” การช่วยเหลือภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง และขออนุมัติเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 21 พฤษภาคม 2563