การประชุมแนวทางการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รอบที่ 1
ประกาศ ณ วันที่ 18/05/2563
LINE it! 97
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมแนวทางการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รอบที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 315 กรมบัญชีกลาง
รายการภาพ