การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ครั้งที่ 2/2563
ประกาศ ณ วันที่ 14/05/2563
LINE it! 201
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคลังเขต 1-9 ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง
รายการภาพ