การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563
ประกาศ ณ วันที่ 09/04/2563
LINE it! 168
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุม VDO Conference คณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับคลังเขต 1-9 ผู้แทน จากกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองการเงินการคลังภาครัฐ และกองนโยบายสวัสดิการ เพื่อพิจารณาการปรับเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 9 เมษายน 2563