การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 7/2563
ประกาศ ณ วันที่ 27/03/2563
LINE it! 276
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 7/2563 โดยมีผู้บริหารกรมบัญชีกลาง กองพัสดุภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างสำหรับการรักษากรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563