การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
ประกาศ ณ วันที่ 26/03/2563
LINE it! 66
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคลังเขต 1-9 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 26 มีนาคม 2563