การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563
ประกาศ ณ วันที่ 16/03/2563
LINE it! 46
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผู้แทนจากจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 272 โครงการ ประกอบด้วย โครงการของส่วนราชการ 8 โครงการ รัฐวิสาหกิจ 3 โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 260 โครงการ และกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
รายการภาพ