การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
ประกาศ ณ วันที่ 11/03/2563
LINE it! 38
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมบุคลากรกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภากับกระทรวงการคลัง โดยนางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร และนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล รองประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
รายการภาพ