ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ (Courtesy) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ 06/02/2563
LINE it! 69
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายพรชัย หาญยืนยงสกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ (Courtesy) และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) การปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
รายการภาพ