การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
ประกาศ ณ วันที่ 06/02/2563
LINE it! 110
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์รางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตัดสินรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
รายการภาพ