ประชุม TopEx พิจารณาการเตรียมความพร้อมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ณ วันที่ 28/01/2563
LINE it! 120
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุม TopEx พิจารณาการเตรียมความพร้อมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
รายการภาพ