ประชุมชี้แจงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ 26/12/2562
LINE it! 685
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมร่วมกับหน่วยงานภายในและสำนักงานคลังเขต/คลังจังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562